Vedtægter

Som selvejende institution er vi båret af et sæt vedtægter, som danner rammen om vores virke.

De gældende vedtægter for Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er vedtaget på generalforsamlingerne den 16. april og 15. maj 2013.

(Se evt. en underskrevet kopi af vedtægterne her (pdf)

§1.    Hjemsted, formål og værdigrundlag
  Stk. 1. Skolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitu­tion.
  Stk. 2. Institutionen er oprettet i 1874 som privatejet friskole, i 1884 ændret til efterskole, som i 1952 omdannedes til selvejende institution. Skolen har hjemsted i Vejen kommune.
  Stk. 3. Skolen ejer ejendommen matr. nr. 30-g Askov by, Malt.
  Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.
  Stk. 5. Skolens værdigrundlag:Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskoles værdigrundlag består af fire – ligestillede – elementer:Mangfoldigt og rummeligt fællesskab
Eleverne på Skibelund oplever glæden ved at bidrage til såvel de små og de store fællesskaber. På Skibelund er hver enkelt elev vigtig for fællesskabet.Faglig nysgerrighed og nysgerrig faglighed
Skibelund vil bevare, skabe og inspirere elevernes lyst og vilje til at undres, lære og gå i dybden.Demokrati og medborgerskab
Skibelund ønsker, at eleverne får mod på at deltage aktivt i et demokratisk samfund – lokalt, nationalt og globalt. Bevægelse, leg og livsglæde – fællesskabende oplevelser
Skibelund lægger vægt på idræt og særligt gymnastik som grobund for mangfoldigt og rummeligt fællesskab. 
§ 2 Skolekreds
  Stk. 1. Myndige personer, som føler tilknytning til skolen, kan være medlemmer af skolekredsen.
  Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for generalforsamlingen under pkt. 8 både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.
  Stk. 3. Af medlemmerne opkræves kontingent én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmer optaget inden 31. december 1985 er fritaget for kontingent. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.
  Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive én stemme. Undtaget er nye medlemmer, der først får stemmeret efter 6 måneders medlemskab.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.
§ 3.   Skolens drift
  Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra skolekredsen og eventuelt bidrag fra andre.
  Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervis­ningsvirksomhed til gode.
  Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.
§ 4.   Generalforsamlingen 
  Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.
  ­Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12, og træffer beslutning    om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.
  Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel til medlemmerne med mindst følgende dagsorden:1.  Valg af dirigent og stemmetællere2.  Bestyrelsens beretning3.  Forstanderens beretning

4.  Godkendelse af det reviderede regnskab

5.  Fastsættelse af kontingent

6.  Valg af bestyrelses­medlemmer og suppleant

7.  Valg af revisor

8.  Indkomne forslag

9.  Eventuelt

 

  Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 25 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsorden.
  Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.
  Stk. 7. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst 10 af de fremmødte medlemmer ønsker det. Dog skal der altid benyttes skriftlig afstemning ved bestyrelsesvalg og valg af suppleant.
  Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på general­forsam­lingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.
§ 5.   Bestyrelsens sammensætning  
  Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på generalforsamlingen af og blandt skole­k­red­­­­­sens­ medlemmer.
  Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Udskiftning sker skiftevis med henholdsvis 3 og 4. Genvalg kan finde sted.
  Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.
  Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Skolens ledelse og en repræsentant, valgt af og blandt de øvrige medarbejdere, deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.
  Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.
  Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.
  Stk. 7. Såfremt et medlem i valgperioden ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, skal vedkommende udtræde øjeblikkeligt. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.
§ 6.   Bestyrelsens opgaver
  Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyre­lsen er endvidere ansvarlig over for skolekredse.
  Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.
  Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
  Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.
  Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.
  Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status,jfr. § 10, stk. 1.
  Stk. 7. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeren om institutionens nedlæggelse.
  Stk. 8. Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.
§ 7.   Bestyrelsens arbejde m.v.  
  Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt, mindst 4 gange årligt.
  Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og medsender dagsorden.
  Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af mødets deltagere er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
  Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst  halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes ved kvalificeret ( 5 ) stemmeflertal.
  Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse.  I øvrigt gælder bestemmelserne i kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.
  Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager,  hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemme­ligholde oplys­ninger om personlige eller interne, herunder økono­miske forhold. I øvrigt gælder forvaltningslovens kapitel 8 om tavs­hedspligt.
  Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne.
  Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
  Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
§ 8.   Skolens daglige ledelse 
  Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
  Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.
  Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.
  Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.
  Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.
§ 9.  Medarbejderråd
  Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.
  Stk. 2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kap. 8 om tavshedspligt.
  Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:a)      Større byggesagerb)      Forstanderansættelserc)       Vedtægtsændringer
§ 10.  Regnskab og revision   
  Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.
  Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.
  Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 11.  Tegningsret 
  Stk. 1. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.
  Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal (5) af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.
§ 12.  Vedtægtsændringer 
  Stk. 1. Ved skolens sammenlægning med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Ministeriet for Børn og Undervisning. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.
  Stk. 3. Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.
§ 13.  Nedlæggelse  
   Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.
  Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
  Stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
  Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.
  Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Ministeriet for Børn og Undervisning godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtaget på generalforsamlingerne den 16. april og 15. maj 2013