Inklusionstilbud på Skibelund

Til elever med faglige vanskeligheder, herunder læse- og stavevanskeligheder, har Skibelund et inklusionstilbud bestående af en faglig støtte samt oplæsnings- og staveprogrammet CD-ord. Det er en forudsætning, at elevens faglige vanskeligheder på forhånd er velbeskrevet, så der kan sikres den rette støtte til eleven fra skoleårets start.

Ved inklusion forstås et undervisningstilbud, der iværksætter undervisning, som ligger ud over den almindelige holddeling og undervisningsdifferentiering. Inden skolestart udarbejdes et inklusions-tilbud med afsæt i en skriftlig handleplan, der sikrer den enkeltes elevs faglige inklusion. Der kan evt. aftales et møde, hvor der er behov for dette.

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med hjemmet, og den evalueres systematisk og løbende samt underskrives af eleven, forældrene og skolen.

Hvis eleven tidligere har været del af et inklusionstilbud eller har modtaget anden form for særlig støtte, er det vigtigt at gøre skolen opmærksom¬ på dette, så vi kan få hjulpet eleven godt i gang med undervisningen på SGI. Vi ønsker at være en skole, hvor inklusion lykkes, og hvor den enkelte elev oplever at flytte sig såvel fagligt, personligt og socialt.

Planen indeholder:
• Hjemmets forventninger til skolen
• Skolens forventninger til hjemmet
• Elevens mål og delmål for skoleåret – fagligt, personligt og i forhold til prøverne
• Evaluering med eleven ultimo september
• Evaluering med eleven samt samtale med hjemmet i januar
• Mulighed for særlig opmærksomhed i forbindelse med UU-vejledning
• Afsluttende evaluering af inklusionsforløbet
• Formidling af elevens udvikling til næste uddannelsessted – ved www.optagelse.dk

Skolen har som målsætning, at kommende elever med ønske om inklusion, senest 15. april tager kontakt til skolen, og at der ved skolestart start ligger en færdig og underskrevet handleplan klar til ibrugtagelse.

Skolen vægter samarbejdet med hjemmet højt, ligesom vi tilstræber en høj grad af kommunikation mellem faglærer/støttelærer og kontaktlærer.

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole vurderer fra skoleår til skoleår, hvor mange elever, der kan tilbydes et inklusionstilbud.

Hent ansøgningsskema: Inklusionstilbud på Skibelund 2019 20